ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
1
PT-PG-AT-01-01-01 งาน 60 ปี สวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
2
AV-VD-CM-06-01-01 พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
3
PT-PG-BD-14-01-01 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
4
GP-TB-AM-05-04-02 สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
5
GP-TB-CS-01-04-05 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
6
SP-OD-AM-08-04-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภูเก็ต สงขลา และสวนสุนันทา (นายกร ทัพพะรังสี) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
7
SP-OD-AM-06-02-01 พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
8
SP-OD-AM-09-04-05 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
9
SP-OD-AM-09-02-05 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู (อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
10
SP-OD-AM-09-02-04 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
11
SP-OD-AM-09-02-03 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู (นายพล คำปังส์ุ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
12
SP-OD-AM-05-04-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
13
SP-OD-AM-09-04-04 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย วาระที่ 2) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
14
SP-OD-AM-09-03-03 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
15
SP-OD-AM-09-04-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รำไพพรรณี และสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
16
SP-OD-AM-08-03-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ (นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาระทึ่ 2) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
17
SP-OD-AM-09-02-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการวิทยาลัยครู (ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
18
SP-OD-AM-05-02-01 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
19
SP-OD-AM-08-03-04 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ (นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาระที่ 2) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
20
GP-TB-CS-01-04-04 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com