ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา
เลขจัดเก็บ
ประเภท
จำพวก
หมวด
ชื่อสารสนเทศ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่ออุปกรณ์
ครั้งที่ผลิต
ชื่่อชุด
พิมพ์ลักษณ์
บรรณลักษณ์
เลขมาตรฐาน
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
การเชื่อมโยง
สถานที่จัดเก็บ
แหล่งที่มา
ราคา บาท
การอ้างอิง
รายละเอียด

การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com